ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

В сила от 02.11.2020 г.

Тези Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на потребителски заеми по Договори за заем, сключени между ,,ЕС ДЖИ ФИНАНС“ ООД и Заемателите/Третите задължени лица.

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. Страни:
1. Заемодател: „ЕС ДЖИ ФИНАНС“ ООД – дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202167975, регистрирано под №BGR00294 в Регистъра на финансовите институции на Българска Народна Банка, с предмет на дейност основно, но и не само, отпускане и управление на заеми, със седалище и адрес на кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Петър Ченков“ №3, ет.1, ап.1;
2. Заемател: Заемоискател, чието искане Заемодателя е разгледал и одобрил, и възмездно му е предоставил парична сума за ползване /заем/.

Чл. 2. Понятия:
1. Искане за заем – писмено волеизявление, отправено от физическо или юридическо лице, към Заемодателя, представляващо искане за сключване на Договор за заем между страните;
2. Договор за заем – сключен между страните валиден Договор за заем. Условията, при които е сключен Договорът, са посочени в Договора и Общите условия, предоставени на Заемателя при отправяне Искането за заем;
3. Погасителен план – документ, неразделна част от Договора за заем, индивидуализиращ начина на плащането му – размер и брой погасителни вноски, и падеж на плащане;
4. Общи условия – настоящите Общи условия, при които се сключва конкретния Договор за заем;
5. Трето задължено лице – правоспособно и дееспособно физическо или юридическо лице – страна по Договора, което е солидарен длъжник, поръчител, трето задължено лице, собственик на имущество, с което се обезпечава заема и др.
6. Използвани съкращения: ЗПК – Закон за потребителския кредит; БНБ – Българска Народна Банка; ЦКР – Централен Кредитен Регистър; ГПР – Годишен процент на разходите; ЗЗД – Закон за задълженията и договорите.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Заемодателят отпуска на Заемателя потребителски заем, съгласно действащото българско законодателство, въз основа на подадено искане за отпускане на потребителски кредит в офис на Дружеството.
1. След подписване на Договора Заемодателят е длъжен да предостави на Заемателя уговорената сума за ползване;
2. Заемателят е длъжен да върне предоставения заем в уговорените размер, начин и срокове;
3. Отпускането на Заем се извършва само въз основа на писмен Договор за заем, одобрен и подписан от страните.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Чл. 4. Заемодателят се задължава:
1. Да предостави на Заемателя заемната сума при условията на Договора за заем и Общите Условия;
2. Да отразява своевременно и точно изплатените от Заемателя вноски;
3. В уговорения съгласно договора ден, час и място за изплащане на дължимата погасителна вноска, да осигури свой представител за получаването ѝ;
4. При поискване от страна на Заемателя, Третото задължено лице или на упълномощено от тях лице, с нотариално заверено пълномощно, безвъзмездно да му предоставя пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно, оставащи за плащане погасителни вноски;
5. Да снабди Заемателя с всички предвидени документи, в които се отразява обслужването на заема, да попълва същите пълно и точно;
6. Да отчита усвояването, ползването и издължаването на предоставения заем своевременно, по предвидения от закона ред.
Чл. 5. Заемодателят има право:
1. Да иска плащане в срок на дължимите погасителни вноски;
2. Да изисква от Заемателя заверени копия или оригинали на намиращите се у него документи, за отразяване на информация по обслужване на Заема;
3. Да извършва проверки НОИ, ЦКР, ИКАР, държавни регистри и кредитни учреждения във връзка преценката дали да одобри Искането за отпускане на потребителски кредит на съответния клиент.
4. Въпреки отправеното искане, по своя преценка да откаже сключването на Договор за заем, без да разкрива причините за това или да предложи различни условия за сключване на договор, като по-кратък срок или по-нисък размер на кредита.
5. Да обяви кредита или част от него за предсрочно изискуем, при условията и последиците на Раз- дел VI от ОУ;
6. При упражняване на дейността си по одобрение и предоставяне на заеми, да използва кредитни
посредници при спазване на изискванията на ЗПК, за което Заемателя не дължи допълнителни такси и комисиони;
7. По всяко време да прехвърли правата си по Договора за паричен заем на трето лице, включително да ги заложи в полза на трето лице, съгласно Закона за особени залози;
8. При предсрочно погасяване на кредита от страна на Заемателя/Третото задължено лице, Заемодателят има право да получи обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с пред- срочното погасяване на кредита (с изключение на случаите по чл. 32, ал. 3 от ЗПК). Дължимо- то обезщетение е в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащи- ят период на кредита е по-голям от една година, и 0.5% – когато е по-малък от една година. Заемодателят има право при предпоставките на ЗПК и по съответния ред да търси и по- голямо обезщетение, ако е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита, преви- шаваща сумата от предходното изречение.
Чл. 6. Заемателят се задължава:
1. Да върне на Заемодателя дължимата сума заедно със съответния ГПР, уговорен между страните при сключването на Договора за заем;
2. Да спазва сроковете за плащане на всяка погасителна вноска, уговорени като размер и падеж на плащане в Погасителния план, като първата погасителна вноска трябва да се извърши не по-късно от:
• 7 дни, считано от датата на подписване на Договора, при ежеседмично погасяване на заема;
• 14 дни, считано от датата на подписване на Договора, при двуседмично погасяване на заема;
• 30 дни, считано от датата на подписване на Договора, при ежемесечно погасяване на заема;
3. Да предостави на Заемодателя пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на заема. Обстоятелства от значение за отпускане на заема са тези, за които Заемодателят е поставил писмено въпроси в искането за заем;
4. В уговорения съгласно Договора ден, час и място за изплащане на дължимата погасителна вноска да присъства лично или да осигури присъствието на свой представител;
5. Да предостави при поискване от Заемодателя за попълване намиращите се у него документи, касаещи обслужването на заема;
6. Да понесе за своя сметка всички разходи, свързани със сключването на настоящия Договор, като административни и нотариални такси;
7. Да поддържа степента на платежоспособността, кредитоспособността и кредитния риск по Договора на ниво не по – ниско от съществуващото при сключване на договора.
Чл. 7. Заемателят има право:
1. Да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите погасителни вноски, по всяко време под формата на Погасителен план, без да дължи за това такса;
2. В случай, че отпуснатият Заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит, да погаси предсрочно заема, като в този случай има право на намаление на размера на задълженията си съгласно чл. 32. ал. 1 от Закона за потребителски кредит. Искането за предсрочно погасяване на заема се извършва чрез писмено уведомление до Заемодателя. Упражняване от Заемателя на правото му на предсрочно изпълнение, съгласно настоящата алинея, не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания, предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора за заем;
3. В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит и размерът му е равен на или по – голям от 400 лева, Заемателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, на основание и при условията на чл. 29 от Закона за потребителския кредит, да се откаже от сключения Договор за потребителски кредит като за целта отправи искане за това към Заемодателя в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на Договора. Уведомлението следва да бъде в писмен вид, на хартиен или друг траен носител, като включва изрично искане за прекратяване на Договора на настоящото основание, при спазване условията на чл. 29, ал. 2 и 3 от Закона за потребителския кредит. При упражняване валидно право на отказ от сключения Договор за заем, Заемателят връща на Заемодателя главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на сумата по Договора до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по- късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на база уговорения в Договора лихвен процент;
4. На извънсъдебна процедура за решаване на възникнали спорове, включително и на медиация.
5. Да поиска да бъде удължен Срокът за връщане на заема преди настъпване на крайния падеж по Договора. Удължаването на Срока е допълнителна услуга, която се предоставя по искане на Заемателя поне 2 дни /48 часа/ и съгласие на Заемодателя, съобразно действащата Тарифа, част от настоящите Общи условия.
IV. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ (ГПР) и ФИКСИРАН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
Чл. 8. ГПР се изчислява в момента на сключване на Договора за кредит, както и при сключване на нов Договор за кредит, с който се изменя вече съществуващ Договор за кредит при кандидатстване за отпускане на Допълнителен кредит, в съответствие с Приложимия закон и общите изисквания на ЗПК, при допускането, че Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Страните ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в Договора за кредит.
1. Заемателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др., които не са посочени в Договора за заем при неговото сключване, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя;
2. Заемодателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в Договора за заем.
3. Заемателят заплаща на Заемодателя възнаграждение за предоставяне на кредита /лихва/ в зависимост от срока и сумата на заема по Договора за кредит. Лихвата остава непроменена през целия Срок на договора. Точната сума на лихвата е посочена в чл. 3 от Договора за кредит. Начинът за изчисляване на годишната лихва за предоставяне на кредита е на база 365 дни в годината, състояща се от действителния брой дни във всеки месец, като Лихвата за предоставяне на кредита е дължима на датата на погасяване, посочена в договора.

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
Чл. 9. Ако друго не е изрично уговорено в сключения между страните договор, Заемателят е длъжен да обезпечи Заемодателя с подписването на Запис на заповед в полза на Заемодателя за заемната сума с включените лихви и евентуално дължими неустойки, такси и разноски при отпускането на потребителски заем.
1. Страните имат право, за обезпечаване изпълнението на Договора за заем, да уговорят в самия Договор
учредяването и на някое от следните обезпечения, които не са изброени изчерпателно:
1.1. Поръчителство на едно или две физически лица, което/които при условията на чл. 138-148 от ЗЗД отговарят солидарно със Заемателя и за които са налице кумулативно следните условия:
• В случай на един Поръчител, размерът на осигурителния доход да е най – малко 5 пъти размера на
минималната работна заплата за страната, а в случай на двама Поръчители, размерът на осигурителния доход на всеки един от тях трябва да е в размер на поне 3 пъти минималната работна заплата за страната;
• Не са поръчители по други Договори за заем, сключени от Заемодателя;
• Не са Заематели по сключени и непогасени Договори за заем, сключени със Заемодателя;
• Нямат кредити към банки или финансови институции с класификация различна от „Редовен“ както по активни, така и по погасени задължения, съгласно справочните данни на ЦКР към БНБ;
• Да представят служебна бележка от работодателя си или друг съответстващ документ за размера на получавания от тях доход.
1.2. Залог върху движими вещи собственост на Заемателя/Третото задължено лице, когато законът допуска това, по реда на Закона за особените залози, чиято пазарна стойност (оценена от лицензирани оценители), надвишава два пъти общата сума за плащане по Договора за заем, включващо договорената главница и лихва;
1.3. Първа по ред Ипотека върху недвижими имоти чиято пазарна стойност (оценена от лицензирани оценители), надвишава 1/5 пъти общата сума за плащане по Договора за заем, включващо договорената главница и лихва;
1.4. Конституирането като страна по договора на Солидарен длъжник – лице, което на основание чл. 101 и при условията на чл. 121-127 от ЗЗД отговаря солидарно с кредитополучателя за изпълняване на за- дълженията му по Договора за заем;
1.5. Предоставяне на безусловна банкова гаранция, издадена от лицензирана в БНБ търговска банка, за период, включващ от сключване на Договора за заем, до изтичане на 6 месеца след падежа на последната редовна вноска по погасяване на заема и обезпечаваща задължение в размер на 110% общата сума за плащане по Договора за заем, включваща договорената главница и лихва.
• Заемодателят си запазва правото еднолично без да се мотивира, да прецени дали предложеното му
обезпечение е годно да обезпечи заема и да откаже сключване на Договор за заем, докато не бъде предоставено искано обезпечение или да откаже сключване на Договор за заем при непредставяне на исканото обезпечение.
• Заемодателят има право да изисква от Заемателя да предостави допълнително обезпечение в случаи- те, при които пазарната стойност на предоставените обезпечения спадне под размера на усвоения и непо- гасен заем. Отказът на Заемателя за предоставяне на допълнително обезпечение изразява съгласие Заемодателят да обяви заема, ведно с дължимите лихви, такси и неустойки за предсрочно изискуеми в пълен размер и да пристъпи към принудително им събиране по съдебен ред, или да развали Договора.
• Заемодателят дава изрично съгласие в предвидената от закона форма за заличаване на вписаните в негова полза обезпечения след окончателното и пълно погасяване на Заема и депозирано писмено искане от Заемателя. Разходите по заличаване на вписаните обезпечения са за сметка на Заемателя.

VI. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

Чл. 10. Страните се съгласяват, че:
1. Заемодателят има право едностранно да обяви своето вземане, в това число непогасена главница, дължимата към момента на прекратяването договорена лихва, както и всички договорени неустойки и обезщетения за предсрочно прекратяване по вина на Заемателя, за предсрочно изискуеми в целия им размер, при неплащане на:
• 4 броя погасителни вноски, считано от падежа на четвъртата вноска, при ежеседмично погасяване на заема;
• 3 броя погасителни вноски, считано от падежа на третата вноска, при двуседмично погасяване на заема;
• 2 броя погасителни вноски, считано от падежа на втората вноска, при ежемесечно погасяване на заема.
2. Заемодателят информира Заемателя за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията на последния, изрично с писмено уведомление или с предприемането на действия по събиране на взе- манията, по съдебен ред.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ. САНКЦИИ.
Чл. 11. В случай на неплащане на погасителна вноска на съответния падеж по Погасителен план, Заемателят дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за забава, равна на Основен Лихвен Процент обявен от БНБ + 10% процента, на основание ПМС №426/18.12.2015г. Обезщетени- ето за забава се изчислява на дневна база, като дневния му размер за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в предходното изречение.
Чл. 12. Заемодателят има право да развали Договора за заем едностранно с едноседмично писмено предизвестие до Заемателя:
• При условията на чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите;
• В случаите, в които Договорът за заем не е обезпечен по някой от начините, посочени в чл. 9 от Общите Условия, или чл. 6, т. 2. от Договора за заем;
• Когато обезпечението по кредита стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок.
Чл. 13. Договорът за заем се прекратява:
• При пълното му погасяване от страна на Заемателя;
• При упражнено валидно право на отказ от сключения Договор за заем при условията на чл. 7, т. 3 от
настоящите Общи условия и съгласно чл. 29 от Закона за потребителския кредит;
• При прекратяване на юридическото лице – кредитор без правоприемство.
• Чл. 14. При обявяване на предсрочна изискуемост от страна на Заемодателя, всички дължими и изискуеми вземания на Заемодателя към Заемателя стават незабавно и автоматично предсрочно изискуеми в целия им размер, в това число дължимите и изискуеми непогасени главница, дължимата към момента договорена лихва, неустойки и обезщетения.
Чл. 15. При разваляне на Договора за заем, както и в случай, че Заемодателят упражни правото си да обяви Договора за заем за предсрочно изискуем:
1. Заемателят дължи на Заемодателя еднократна неустойка в размер на 20% от непогасеното остатъчно задължение по Договора за заем, в това число непогасените главница, договорена лихва и неустойка за неизпълнение на чл. 9 от настоящите Общи условия, в случай, че има начислена такава;
2. В случай че Заемодателят поиска, а Заемателят не предостави каквото и да е годно обезпечение на Договора за заем съгласно чл. 9 от Общите условия, в срок до три дни, считано от подписване на Договора за заем, същият дължи на Заемодателя неустойка, индивидуализирана като размер и начин на плащане в Договора за заем и Приложенията към него;
3. Неустойката по горната алинея се дължи и за всички случаи, в които при сключване на Договор за заем е сключен и Договор за Поръчителство, обезпечаващ изпълнението му, но Поръчителят не отговаря на установените в чл. 9 от Общите условия изисквания и в срок от 3 дни, считано от сключването на Договора за заем не се предостави друг Поръчител, отговарящ на изискванията на чл. 9 от Общите условия.
Чл. 16. Страните не носят отговорност за неизпълнението на своите задължения в случай на непреодолима сила (force majeure).
1. Под непреодолима сила се разбират случаите, които се явяват непредвиден фактор и на които Страните не могат да повлияят, например, ако изпълнението на Договора е възпрепятствано от природно бедствие, стачки, срив в електроснабдяването, ограничителни правни актове на правителството или органите на Европейския съюз, метежи, саботаж, въстание, война или други подобни обстоятелства, които стават причина за забавяне на изпълнението от дадената Страна на приетите по Договора задължения.
2. Всяка от Страните може да се позовава на непреодолима сила, само ако до момента на настъпване на непреодолимата сила е изпълнила задълженията си по Договора за кредит. Страната, която не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, се задължава незабавно да уведоми писмено другата Страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици за изпълнението на Договора за кредит. Докато непреодолимата сила трае изпълнението на задълженията на Страните се спира. След прекратяването на непреодолимата сила, Страната трябва незабавно да продължи изпълнението на задълженията си.

VIII. ЗАСТРАХОВКА
Чл. 17. Със сключване на Договор за заем, Заемодателят може да изиска от Заемателя да сключи застраховка „Живот“ или имуществена застраховка в случай на обезпечение залог на движими вещи и/или ипотека на недвижим имот, обезпечаваща погасяването на настоящия Договор за заем при условията на застраховката. За ползвател по застраховката следва да бъде посочен Заемодателя. Размерът на застрахователната премия не се включва в размера на отпуснатия заем или договорената лих- ва. В случай на настъпване на застрахователно събитие, застрахователната сума се изплаща от Застрахователя на Заемодателя. В случай, че при сключване на Договора за заем, Заемодателят поиска сключване на застраховка, а Заемателят не предостави на Заемодателя доказателства за сключване на такава, както е посочена по-горе, Заемодателят има право да сключи такава застраховка от името и за сметка на Заемателя.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Заемодателят си запазва правото да откаже сключването на Договор за заем със Заемателя по негова преценка, без да мотивира своето решение, с изключение в случаите на чл. 18, ал. 1 от ЗПК.
1. До сключване на Договора за заем, Заемодателят има право да променя параметрите на искания от Заемателя заем, в това число да променя размера на отпускания заем, броя погасителни вноски, техния размер, както и да изисква допълнителни обезпечения.
2. Договорът за заем може да се промени само в писмена форма по взаимно съгласие на страните.
Чл. 19. Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за получени и узнати от тях, ако бъдат доставени на адресите за кореспонденция, посочени при подписването на До- говора за заем, изпратени по факс или имейл адрес, посочени от Заемателя в Искането за заем, а за Заемодателя – в Договора за заем.
1. Официален адрес на физически лица представлява постоянния адрес на лицето, а за Дружеството – адресът на седалището им или посочения адрес за кореспонденция в Търговския регистър към Агенция по вписвания.
2. Страните се задължават да се уведомяват взаимно, писмено и предварително при промяна на данните, декларирани от тях при сключване на Договора за заем.
3. При неизпълнение на задължението по ал. 2, изпратените до последния посочен от страната адрес за кореспонденция, факс или email писма, покани, съобщения или други документи, ще се считат за валидно връчени, след изтичането на три дни от тяхното изпращане.
Чл. 20. При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България:
1. Страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на промяната в официалния курс лев/евро, задължението/остатъка по ползвания заем (главница, лихва и дължими неустойки) да се превалутира автоматично съобразно новия официален курс.
2. В случай, че, докато Заемателят има активни задължения към Заемодателя по сключен Договор за заем, настъпи някое от следните събития:
2.1. Случай на промяна, което означава съществуващият понастоящем официален фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро да бъде официално увеличен;
2.2. В случай на освобождаване, което означава официалният фиксиран валутен курс на българския лев към Еврото да бъде отменен, в резултат на което бъде въведен плаващ обменен курс между две- те валути,
• то всички висящи парични задължения на Заемателя, включително погасителни вноски, които са просрочени към датата на настъпване на някои от случаите по т. 2.1 и 2.2 или 1 по – горе, както и тези, чийто падеж настъпва след тази дата, ще се считат автоматично преизчислени в Евро по съществуващия фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро и ще са платими от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена по:
(а) новия официален фиксиран валутен курс, установен от БНБ за деня на плащането – при настъпване на Случай на промяна по т. 1 по – горе или
(б) търговския обменен курс по т. 2 по – горе, обявен за деня на плащането.
3. В случай на индексация, извършена при условията на горната алинея, Заемодателят ще предостави на Заемателя съответна информация за нейното прилагане (в т. ч. конкретно датата на осъществяване на индексацията и новия фиксиран валутен курс или съответния приложим Търговски обменен курс), чрез своята Интернет страница, чрез писмено уведомление или по друг подходящ начин, и ще предостави на Заемателя, при поискване от негова страна, нов погасителен план, отразяващ задълженията на Заемателя след преизчислението им в Евро, при условията на настоящия член, и ако е възможно, актуализирания размер на погасителните вноски, дължими от Заемателя.
Чл. 21. Всички плащания на погасителни вноски по Договора за заем се извършват:
1. В брой, на оторизиран представител на Заемодателя, срещу приходен документ;
2. По КИН код в Изипей: 9920377125;
3. По банкова сметка на Заемодателя в Банка ,,ДСК“ ЕАД, BIC: STSABGSF, IBAN:BG98STSA93000025422220. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков път се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Заемодателя.
• В случай, че дата на падеж съвпада с официален празничен/неработен ден, то за дата на падежа се счита
първият следващ присъствен ден.
• Официален празничен/неработен ден, по смисъла на настоящия член, са всички официални празнични дни, обявени за неработни, съгласно Кодекса на труда или решение на Министерския съвет на Република България, както и събота и неделя на всяка седмица, с изключение на дните, обявени за работни с решение на Министерския съвет на Република България.
• В случаите и при условията, описани в чл. 19, ал. 2, при промяна във фиксирания валутен курс, посочен
в предходното изречение, всички парични задължения на Заемателя, дължими към датата на такава промяна, включително просрочени погасителни вноски, както и такива, чийто падеж настъпва след датата на такава промяна, ще се считат автоматично превалутирани в Евро по фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, и ще се изплащат от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена съгласно чл. 19, ал. 2.
Чл. 21. Заемодателят има право да променя тези Общи условия, доколкото тези промени не противоречат на съществуващата нормативна уредба. Заемодателят има право да променя настоящите Общи условия едностранно, както и по независещи от него причини, в това число, когато е получил изрично предписание от компетентен регулаторен орган или такава промяна е станала наложителна като резултат от влязло в сила съдебно решение.
За промяната Заемодателят уведомява Заемателя чрез публикуването на Общите условия на интернет страницата си: www.bkk.bg. Ако Заемателят не възрази писмено срещу промените, в едномесечен срок от уведомлението, необоримо се счита че ги е приел. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Заемателят има право писмено да се откаже от Договора за заем, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.
Заемателят упражнява правото си по предходното изречение писмено, до Заемодателя, в едномесечен срок от уведомлението за промяната. Заемателят може да получи по всяко време актуалната редакция на настоящите Общи условия чрез отпечатването им от интернет страницата на Заемодателя: www.bkk.bg, както и на хартиен носител във всеки офис на Заемодателя.

X. ДЕКЛАРАЦИИ И ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 21. С полагането на подписа си под Искането за заем, Заемателят:
1. Декларира, че предоставя всички необходими за искането данни доброволно, достоверно и пълно.
2. Декларира, че доброволно предоставя за обработка, съхранение и последващо използване, във връзка с упражняване правата и задълженията по настоящия Договор за заем, личните данни, необходими за сключване на Договора и поискани от Заемодателя с Искането. Личните данни, както и данните за финансовото, имотно и друго състояние на Заемателя, нужни за отпускането и обработването на заема, са предмет на обработка във връзка с обслужването му до неговото пълно погасяване или прекратяване или развалянето му при условията на гл. VII от настоящите Общи условия, а след прекратяването или изплащането, за търговски и статистически цели, свързани с дейността на Заемодателя.
3. Декларира, че: (i) Общите условия към Искането и Договорa за заем са му предоставени предварително (преди момента на отправяне на искането), че се е запознал подробно, разбира и се съгласява изцяло с настоящите Общи условия, валидни както при заявяване Искането за заем, така и към сключения на негово основание Договор; (ii) Цялата необходима информация, извън посочената в Общите условия, касаеща сключването на Договора, в това число размерът на главницата, начина на погасяването ѝ, размер на ГПР, вид, схема и размер на погасителни вноски, му е предоставена при сключването на Договора, той се е запознал с нея и я приема изцяло.
4. При изразено съгласие за това при отправянето на Искането за заем, независимо дали страните сключат Договор, дава право на Заемодателя/Дружеството, чрез изпращане на гласови и/или писме- ни рекламни съобщения, уведомления за промоции, услуги и продукти на Заемодателя до Заемателя на адресите му (пощенски, имейл и др.) и/или телефоните, които са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на Договор за заем.
5. Е информиран, и дава неоттегляемото си съгласие, в случай на неизпълнение на Договора от негова страна, Заемодателят да предприеме едно или няколко от следните действия, но не само: да подаде информация за състоянието на кредита към Централен Кредитен Регистър към БНБ, съгласно законовите изисквания за това; да възложи събирането по просрочения Договор на трета страна, като с тoва ѝ предостави цялата ѝ нужна информация (данни за клиента, условия на сключване на Договора, информация за просрочията по него, адрес, телефон за контакти и др.).
6. Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят, във всеки момент от отпускането на заема до неговото погасяване, да проверява верността и да актуализира предоставените от Заемате- ля данни, по начин, който намира за подходящ.
7. Дава своето изрично и безусловно съгласие, Заемодателят да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на НАП, НОИ, Централен Кредитен Регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудови договори и социално осигурителен доход, да прави запитвания и получава данни относно гражданската му регистрация от Национална База Данни Население и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят да- ва своето изрично и безусловно съгласие Дружеството да предоставя личните му данни на местни и/или чуждестранни физически и юридически лица, вкл. да използва и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции, както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели.
8. Е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на Договора за заем или по всяко друго време, да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемателя. Прехвърлянето на Договора за заем на друго лице поражда действие спрямо Заемателя в момента на уведомяването му за това.
9. В случай, че Заемателят изрази изрично искане за това, Заемодателят да удържи от новоотпуснат заем сумите, необходими за погасяване на други задължения на Заемателя към Заемодателя.
10. Е уведомен, че всички разговори, провеждани с него от страна на Заемодателя на посочените от Заемателя телефони, могат да бъдат записвани и съхранявани в срок до 3 години, считано от подаването на Искането за заем.
Чл. 22. С попълването на Искането за заем, Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни:
1. Заемодателят да провери сам или чрез трето лице във всички съществуващи регистри предоставените от Заемателя лични данни, преди сключването на Договора, в това число да поиска от същия удостоверения и справки от банки, кредитни институции или работодатели, касаещи финансовото и/или гражданско състояние на Заемателя. Проверката и обработката на тези данни не обвързват Заемодателя със задължението за сключване на Договор за заем;
2. Заемодателят да обработва и съхранява предоставените му лични данни, до които е получил достъп при искането и сключването на Договора за заем, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни лица или институции;
3. Обработваните от Заемодателя данни да се съхраняват за неопределено време, съгласно Закона за защита на личните данни, като същите бъдат използвани за преценка отпускането и изпълнението на Договора, както и за други законни цели като предоставянето им от Заемодателя на трети лица с цел създаването на бази данни за кредитния рейтинг на лицата, статистически справки и изследвания;
4. В случай на забава от страна на Заемателя, Заемодателят да предостави личните му данни на трети лица с цел събиране на просрочените задължения;
5. Заемодателят се задължава да използва получените чрез Искането и Договора за заем данни само за целите, описани в настоящите Общи условия и да ги предоставя на свои служители или трети лица при условията на конфиденциалност и в изпълнение на Закона за защита на личните данни, само доколкото това е необходимо за изпълнението на настоящия Договор, за маркетингови, рекламни или статистически цели.

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 23. Страните имат право на извънсъдебно разрешаване на възникналите между тях спорове, в това число медиация. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6.
Чл. 24. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на Договора за заем се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.
Чл. 26. За неуредените въпроси в Договора и в Общите условия се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като във всеки конкретен договор между Заемодателя и Заемателя могат да се предвидят и специфични клаузи, доколкото не противоречат на действащото законодателство.
Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки един сключен от Заемодателя Договор за заем.

Настоящите Общи условия са приети със Заповед на Управителя на „ЕС ДЖИ ФИНАНС“ ООД от 10.04.2018 г., изменени и допълнени със Заповеди на Управителя на „ЕС ДЖИ ФИ- НАНС“ ООД от 20.09.2018 г. и 01.02.2020 г., и от 30.10.2020 г.